ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1960 - 1967

1960

16 images

1961

16 images

1962

21 images

1963

36 images

1964

10 images

1965

28 images

1966

50 images

1967

44 images