Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Εργαλεία έρευνας

Στα Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικά αριθμητικά ευρετήρια για το σύνολο των αρχείων και συλλογών σε δελτία.

Έντυπος κατάλογος, οδηγός πλοήγησης στα αρχεία και στις συλλογές των ΓΑΚ Μεσσηνίας με τίτλο Κεφαλαιώδης αναγραφή αρχειακού υλικού Γ.Α.Κ. / Αρχείων Ν. Μεσσηνίας. Ο κατάλογος εκδόθηκε το 1997. Το σύνολο των αρχείων και των συλλογών παρουσιάζεται επικαιροποιημένο και είναι διαθέσιμο για το κοινό στο τμήμα της ιστοσελίδας του Αρχειομνήμονος που αφορά τα ΓΑΚ Μεσσηνίας.

Περιλήψεις 236 συμβολαιογραφικών πράξεων Νησίου (Μεσσήνης) Μεσσηνίας του έτους 1835. Οι περιλήψεις συνοδεύονται από ευρετήριο ειδών πράξεων, ονομάτων, τοπωνυμίων, στοιχείων οικονομικής ζωής, επαγγελμάτων, καθώς και γλωσσάριο. Έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση των ΓΑΚ Μεσσηνίας: Συμβολαιογραφικές πράξεις Νησίου Μεσσηνίας έτους 1835. Περιλήψεις, Καλαμάτα 1996.

Περιλήψεις αποφάσεων και ψηφισμάτων δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας (1907-1960) σε ηλεκτρονική μορφή (πρόγραμμα ACCESS) με δυνατότητα χρονολογικής και θεματικής αναζήτησης. Πρόκειται για 12.269 δελτία τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα από 24/12/1907 μέχρι και 28/12/1960.

Βιβλία ευρετηρίων συμβολαιογράφων Ν. Μεσσηνίας

Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή (πρόγραμμα ACCESS) με δυνατότητα αναζήτησης ανά είδος πράξης καθώς και επώνυμο, επάγγελμα και κατοικία συμβαλλόμενου. Συγκεκριμένα έχουν καταχωρισθεί μέχρι σήμερα:

Αρχείο συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών Καλαμάτας, αρ. πράξεων: 4.700 (1836-1845). Πρόκειται για το σύνολο του αρχείου.

Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παν. Στραβοσκιάδη, αρ. πράξεων: 9.266 (1850-1855). Πρόκειται για τμήμα του αρχείου.

Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ιω. Σταθόπουλου, αρ. πράξεων: 1617 (1859-1860). Πρόκειται για τμήμα του αρχείου.

Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παν. Χαριτόπουλου, αρ. πράξεων: 37.101 (1873-1911). Πρόκειται για το σύνολο του αρχείου. Στο συγκεκριμένο αρχείο δε σώζονται βιβλία Ευρετηρίων.

Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Επαμ. Μαούνη, αρ. πράξεων: 3.300 (1911-1914). Πρόκειται για τμήμα του αρχείου.

Κατάλογος προικοσυμφώνων δήμου Καλαμάτας για το διάστημα 1891-1900. Συνοδεύεται από κατάλογο προικώων κινητών, γλωσσάρι, ευρετήρια ονομάτων, επαγγελμάτων, τόπων κατοικίας και τοπωνυμίων - θέσεων των αναφερόμενων στα προικοσύμφωνα ακινήτων. Έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση των ΓΑΚ Μεσσηνίας: Καλαματιανά Προικοσύμφωνα 1891-1900, Καλαμάτα 2007.

Κατάλογος Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη ανά προσφυγικό συνοικισμό. Συνοδεύεται από ευρετήρια ονομάτων, επαγγελμάτων, τόπου καταγωγής. Έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση των ΓΑΓ Μεσσηνίας: Προσφυγικοί Συνοικισμοί Καλαμάτας και Μεσσήνης από το Aρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2009.

Εφημερίδες και περιοδικά του Ν. Μεσσηνίας

Βιβλιοθήκη ιστορικών και αρχειακών εκδόσεων

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
      Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά
    Δημοτικά
    Δικαστικά
    Συμβολαιογραφικά
    Εκπαιδευτικά
   Επιχειρήσεων
  Εκκλησιαστικά
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
    Συλλογή τύπου
    Συλλογή φωτογραφικού υλικού
    Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)